آسیا-اقیانوسیه نگران گزارش مبهم آژانس از رآکتور فوکوشیما
تهران- ایرنا- آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از دو سال تحقیقات درباره نیروگاه هسته ای آسیب دیده از زلزله فوکوشیما در ژاپن، روز گذشته (۱۳ تیرماه) به توکیو اجازه داد تا میلیون ها تن پساب آلوده به مواد رادیو اکتیو را در آب اقیانوس رها کند؛ چراغ سبزی که موجب نگرانی کشورهای منطقه و ماهیگیران شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160508/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7