آغاز رزمایش تایوان در سواحل دریای چین جنوبی




تهران- ایرنا – ارتش تایوان امروز دوشنبه رزمایشی در ساحل استراتژیک چین جنوبی با شلیک موشک از خودروهای زرهی برای تخریب اهداف نزدیک به ساحل با شبیه سازی عملیات عقب راندن نیروهای دشمن برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158590/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C