آغاز رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی در میانه تهدیدهای کره شمالی
تهران- ایرنا – کره جنوبی و آمریکا رزمایش نظامی مشترک مهم خود را این هفته در راستای تقویت آمادگی مشترک در برابر افزایش تهدیدهای نظامی کره شمالی آغاز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204215/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C