آلودگی هوای بی سابقه، گریبانگیر کره جنوبی
تهران- ایرنا- کره جنوبی به رغم اینکه در زمره کشورهای پربارش به شمار می رود، در زمستان جاری با مشکلات ناشی از آلودگی هوا در حال دست و پنجه نرم کردن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991357/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C