ادامه اعتراض حزب مخالف کره جنوبی به ماجرای فوکوشیما / نامه به ۸۸ کشور
تهران – ایرنا – رئیس حزب اپوزیسیون کره جنوبی امروز یکشنبه با ابراز نگرانی نسبت به عملیات رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به اقیانوس اعلام کرد به ۸۸ کشور عضو کنوانسیون لندن نامه می فرستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218839/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87