استقبال چین از آیت الله رئیسی برای تاکید بر حمایت قوی پکن از تهران است
تهران – ایرنا- پژوهشگر انستیتوی مطالعات “شیامن” چین دعوت و استقبال کشورش از آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در راستای تاکید پکن بر حمایت قوی از تهران توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030834/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2