اسطوره‌های فرهنگ و ادبیات، بازیگران عرصه دوستی ایران و چین
تهران- ایرنا- ایرانیان از مجسمه «سائو شچین» رمان‌نویس، شاعر، نقاش و فیلسوف اهل چین در شهر شیراز دیدن کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012802/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86