اعتراف وزارت خارجه آمریکا به چالش با چین در صحنه بین الملل
تهران- ایرنا- ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر اذعان کرد چین تنها رقیب ایالات متحده در نظم بین الملل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984298/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84