اقدامات چین برای مقابله با افزایش موج ویروس کرونا
تهران- ایرنا – شهرها و موسسات پزشکی چین تلاش ها برای توسعه واحدهای مراقبت های ویژه (ICU) و تقویت منابع دارویی ذخیره شده و افزایش تسهیلات درمانی جهت تقویت ظرفیت های درمانی برای مقابله با موج دیگر ویروس کرونا آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975239/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7