انتقاد مقام چینی از گزارش وضعیت هسته ای آمریکابه گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، وی طی سخنانی در جلسه کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل گفت که این گزارش نشان می دهد آمریکا چگونه با تسلیحات هسته ای اش جهان را رصد و با سایر کشورها تعامل می کند.

وی افزود: این سند ترغیب کننده رقابت قدرت های بزرگ و رویارویی بلوک هاست که منطق تسلط گرایی در طلب برتری نظامی مطلق را منعکس می کند. واضح است که این مساله مغایر با تمایل جهان برای جلوگیری از جنگ هسته ای و پرهیز از رقابت تسلیحات هسته ای است.

مقام چینی هشدار داد: تازه ترین راهبرد هسته ای آمریکا همراه با سیاست ها و برنامه های مرتبط با آن، قطعا تاثیری منفی، پیچیده و دور از دسترس بر ثبات و امنیت راهبردی جهانی، روابط امنیت راهبردی در میان قدرت های بزرگ و همچنین در زمینه فرآیند کنترل بین المللی و چند جانبه تسلیحات هسته ای، خلع سلاح و منع اشاعه هسته ای خواهد داشت.

ایالات متحده در بررسی وضعیت هسته ای، اظهارات و اتهامات غرمسئولانه و همچنین گمانه زنی های بی اساس در مورد نوسازی عادی توان هسته ای چین انجام داده است.

لی گفت که آمریکا با بی پروایی یک راهبرد بازدارنده هسته ای علیه چین تهیه کرده و پکن به جد نگران چنین اقدامی است و قاطعانه با آن مخالفت می کند.

وی افزود: از آمریکا می خواهیم چین را به نحوی تسلط گرایانه که واشنگتن رفتار می کند، مورد ارزیابی قرار ندهد و سایر کشورها را رقیب یا دشمن تلقی نکند.

لی همچنین یادآور شد که چین از توان و اطمینان لازم برای محافظت از منابع امنیت ملی اش برخوردار است و مرعوب باج خواهی هسته ای آمریکا نخواهد شد.

مقام چینی تصریح کرد: ما از آمریکا می خواهیم ذهنیت جنگ سرد و منطق تسلط گرایی را کنار گذارد، سیاست هسته ای منطقی و مسئولانه ای را در پیش گیرد، مسئولیت ویژه خود درخلع سلاح هسته ای را انجام دهد و نقش خود در حفظ ثبات راهبردی جهانی و امنیت و صلح جهانی را ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926928/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7