بیش از یک میلیارد نفر از کاربران اینترنت جهان چینی هستند
تهران -ایرنا- کارشناسان فناوری اطلاعات چین می گویند در طول سال های اخیر با ارتقای سطح کیفیت و گسترش زیرساخت های شبکه های اینترنت، تعداد کاربران آن ۱.۰۴۴میلیارد نفر افزایش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214022/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF