حمایت چین از سرمایه گذاری شرکت های دارویی در آفریقا
تهران-ایرنا- مقامات کمیسیون بهداشت چین اعلام کردند :پروژه های همکاری نوآورانه و ارتقای همکاری دارویی پکن و کشورهای آفریقایی ادامه خواهد یافت و از سرمایه گذاری در این قاره حمایت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155460/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7