راستی آزمایی دولت کره جنوبی برای رهاسازی آب های نیروگاه فوکوشیمای ژاپن
تهران- ایرنا – دولت کره جنوبی اعلام کرد برنامه رهاسازی پسماندهای نیروگاه فوکوشیما که آلوده به مواد رادیواکتیو است مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله استانداردهای مربوط به آژانس بین المللی انرژی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162982/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C