رزمایش مشترک ضدزیردریایی هسته ای آمریکا و کره جنوبی اطراف گوآم
تهران- ایرنا – نیروی دریایی کره جنوبی اعلام کرد نیروهای دریایی این کشور و آمریکا رزمایش یک هفته ای ضد زیردریایی در آب های نزدیک سواحل گوام برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85266599/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B6%D8%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%A2%D9%85