روسیه: آماده اقدام متقابل برای جلوگیری از تهدیدهای نظامی ژاپن هستیم
تهران- ایرنا- آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از «رویکرد ضدروسی» توکیو گفت که مسکو آماده اتخاذ اقدمات متقابل برای جلوگیری تهدیدهای نظامی ژاپن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987370/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86