زیان بی سابقه یک شرکت آلمانی از قطع گاز روسیهبه گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ این زیان نشانگر تاثیر تصمیم روسیه بر قطع عرضه ۱۰ ساله گاز به اروپا و به ویژه آلمان بر بخش انرژی این قاره است که بحران یونیپر، بزرگ ترین آن است.

سهام یونیپر از آغاز سال جای ۹۳ درصد ارزش خود را ازدست داده و ارزش بازار آن از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در ژانویه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

میزان زیان روزانه یونیپر در تابستان که بهای گاز جهش کرده بود، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بود که در پایان اکتبر به کمتر از ۱۰ میلیون یورو کاهش یافته است. 

یونیپر تهدید به اقدام حقوقی علیه گازپروم تامین کننده اصلی گاز خود و طرح دادخواستی در دادگاه داوری سوئدی را برای درخواست میلیاردها یورو غرامت بررسی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932564/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87