فرش قرمز شانگهای زیر پای ایران
تهران – ایرنا – امروز و همزمان با بیست و سومین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، روسای همه کشورهای شرکت کننده در این نشست مراتب تبریک و خرسندی خود را از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به جمع اعضای اصلی و رسمی این سازمان ابراز داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159659/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86