مجوز بازگشت شهروندان کره شمالی به کشورشان صادر شد
تهران – ایرنا – رسانه های دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند این کشور بازگشت شهروندان خود را که پس از سال ها محدودیت های مرزی سختگیرانه در طول همه گیری کرونا در خارج از کشور بودند، تایید کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212243/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF