محافل صهیونیست‌: سفر نتانیاهو به چین خاری در چشم آمریکا است
تهران-ایرنا- اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با هیاتی از کنگره آمریکا درباره سفر احتمالیش به چین در پی دعوت رسمی از وی، نگرانی مقامات و محافل سیاسی این رژیم نسبت به تاثیر منفی آن بر روابط تل آویو با واشنگتن را به همراه داشته و آنها انجام چنین سفری را از نظر تاکتیکی بد ارزیابی کرده‌ و خاری در چشم آمریکا دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154590/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA