ناتو، کره جنوبی را به افزایش حمایت نظامی از اوکراین ترغیب کرد
تهران- ایرنا – ینس استولنبرگ دبیرکل ناتو با اشاره به سایر کشورها که سیاست خودرا مبنی «برای تامین نکردن سلاح برای کشورهایی که در جنگ هستند پس از حمله روسیه به اوکراین تغییر دادند»، کره جنوبی را ترغیب کرد تا حمایت نظامی از اوکراین را افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013815/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF