نمایش تازه سناتورهای آمریکایی با ادعاها و اتهام‌زنی علیه روسیه ، چین و ایران
تهران- ایرنا- اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با آشکارتر کردن هراس خود از ناکامی غرب در اوکراین و همچنین تقویت جبهه جهانی ضدغربی ادعا ها و اتهاماتی را علیه روسیه ، چین و ایران مطرح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010782/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87