نگرانی آلمان از افزایش تنش میان آمریکا و چین
تهران – ایرنا – آلمان نسبت به تشدید تنش میان واشنگتن و پکن بر سر یک بالون جاسوسی چینی در حریم هوایی آمریکا ابراز نگرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021919/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86