هشدار نخست وزیر مالزی درباره کسری گسترده بودجه این کشور
تهران- ایرنا – انور ابراهیم نخست وزیر مالزی امروز چهارشنبه هشدار داد کشورش قادر نیست با کسری بودجه بالایی که دارد به مسیر خود ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024100/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1