همکاری چین با جامعه جهانی برای توسعه پایدار
تهران -ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین گفت: جهان در حال توسعه اقتصادی است و برنامه توسعه جهانی با چالش هایی مختلفی مواجه است و چین دومین کشور بزرگ اقتصادی در توسعه پایدار جهانی با جامعه جهانی همکاری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164842/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1