وزیر امورخارجه چین: چین متعهد به صلح و توسعه جهانی است
تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر امورخارجه جدید چین گفت کشورش به اهداف سیاست خارجه خود برای حفظ صلح جهانی و پیشرفت و توسعه متعهد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985614/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA