وزیر امور خارجه مالزی امروز وارد تهران می شود
تهران- ایرنا -خبرگزاری رسمی مالزی نوشت زامبری عبدالقادر وزیر امورخارجه این کشور امروز یکشنبه برای انجام سفری چها روزه روزه(۲۹ مرداد تا یکم شهریود) و دیدار با همتای ایرانی خود وارد تهران می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204279/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF