پروژه های جدید همکاری مسکو-پکن/ اولین قطار چای چین به مقصد روسیه حرکت کردبه گزارش ایرنا، هئیت تجاری روسیه در چین در پیام تلگرامی نوشت: در ۲۶ آگوست (۴ شهریور) اولین قطار با ۵۰ کانتینر (حدود ۱ هزار تن) از ووهان به مسکو به عنوان بخشی از پروژه جدید “قطارهای ویژه صادرات چای به روسیه” ارسال شد.

در مراسم عزیمت اولین قطار چای به روسیه معاون دولت مردمی استان هوبی، مقامات وزارت کشاورزی و امور روستایی چین و نمایندگان بازرگانی منطقه نیز حضور داشتند.

الکسی داخنووسکی نماینده تجاری روسیه در چین در پیام ویدئویی گفت: ووهان سهم بزرگی در پیدایش سنت نوشیدن چای در روسیه در اواسط قرن هجدهم داشت، زیرا این شهر مرکز تجارت چای بین روسیه و چین بود.

وی افزود: چای از نظر تاریخی ۸۰ درصد از مبادلات تجاری دو کشور را تشکیل می دهد و جاده ای که تجار طی می کردند، جاده بزرگ چای نامیده می شد.

قرار است حرکت این قطارها از ووهان به روسیه به طور منظم صورت بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868505/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87