پکن خواستار توقف دخالت ژاپن در گشتزنی دریایی چین و روسیه شد
تهران- ایرنا- وو کیان سخنگوی وزارت دفاع ملی چین از ژاپن خواست دخالت در گشتزنی دریایی مشترک چین و روسیه را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199259/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF