چین: جامعه جهانی به آتش بس میان روسیه و اوکراین کمک کند
تهران-ایرنا- معاون نماینده دائمی چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرد که پکن خواستار ترویج آتش‌بس بین روسیه و اوکراین توسط جامعه جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223676/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%AF