کابینه آلمان راهبرد سختگیرانه‌ای در قبال چین تصویب کرد
تهران- ایرنا- کابینه آلمان پس از ماه‌ها بررسی و رایزنی سرانجام پنجشنبه راهبرد جدید این کشور در قبال چین را تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169228/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF