کره جنوبی ابتکار «کمربند و برنج» را با ۸ کشور آفریقایی راه اندازی می کند
تهران – ایرنا – وزارت کشاورزی کره جنوبی اعلام کرد این کشور ابتکار “کمربند و برنج” را با هشت کشور آفریقایی روز دوشنبه کلید زده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166631/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%B8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C