«گروه ۷» خواستار تحقیق درباره جنایات جنگی ادعایی در اوکراین شد
تهران- ایرنا- وزیران دادگستری «گروه ۷» در جریان برگزاری نشستی در توکیو بر تعهد خود برای همکاری در خصوص انجام تحقیقاتی در زمینه ادعاهای مبنی وقوع جنایات جنگی در اوکراین تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163061/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF