«گروه ۷» خواستار تحقیق در خصوص جنایات جنگی در اوکراین شد
تهران- ایرنا- وزیران دادگستری «گروه ۷» در جریان برگزاری نشستی در توکیو بر تعهد خود برای همکاری در خصوص انجام تحقیقات جنایات جنگی ادعایی روسیه در جریان جنگ اوکراین تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163061/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF