گروه ۷ خواستار رعایت قوانین بشردوستانه در جنگ غزه شد
تهران- ایرنا- وزیران خارجه گروه هفت، در پایان نشست دو روزه در توکیو، خواستار توقف جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس برای ارسال تدارکات بشردوستانه به نوار غزه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284902/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%AF